Кои фирми имат нужда от счетоводител ?

Воденето на фирмено счетоводство представлява важен аспект от дейността на всяка едно предприятие. Независимо дали става въпрос за новорегистрирана фирма, без оглед на правната ѝ форма (ЕООД, ООД, ЕТ и т.н.), типа осъществявана дейност, или размера ѝ, счетоводната отчетност е задължителен елемент.

Счетоводството на фирмата е важно и с оглед осигуряване законността на фирмената дейност и проследяване на паричните ѝ потоци. Спазване на разпоредбите на множество нормативни актове, както и доброто им познаване (ЗДДС, ЗЗО, ЗКПО и редица други) имат определящо значение.
Услугата абонаментно счетоводно обслужване е подходяща за фирми в широк кръг от бизнес сектори и размери.

Счетоводство на фирма от Бизнес Капитал

Можем да предоставим абонаментно счетоводно обслужване, включващо комплексен набор от услуги, необходими за водене на счетоводство на малка фирма и средни предприятия.
Пакетът с абонаментно счетоводно обслужване е изгоден вариант да осигурите напълно законосъобразна счетоводна отчетност за фирмата си на достъпна цена.
 

Какво е абонаментно счетоводно обслужване за малки и средни предприятия?

Абонаментното счетоводно обслужване включва набор от финансово-счетоводни и данъчно-правни процедури, както и спазването на определени срокове и други във връзка с осъществяваната дейност от фирмата. За да бъде цялостният процес ефективен и законосъобразен, е важно да се доверите на добър счетоводител. В общия случай воденето на счетоводство на фирма включва:
 • Изготвянето на счетоводна политика на фирмата;
 • Текущо счетоводно обслужване - обработка на първични  входящи и изходящи счетоводни документи (фактури, приходни касови ордери, разходни касови ордери, пътни листи, командировъчни, платежни нареждания и други) и отразяването на стопанските операции ,съгласно действащите Национални счетоводни стандарти и Международни счетоводни стандарти;
 • Месечни финансово-счетоводни операции и данъчно консултиране- анализ на разчетите с контрагенти - доставчици и клиенти, складови наличности, парични средства, приходи и разходи на фирмата;
 • Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС, VIES, Интрастат, 
 • Прослед,яване на месечен оборот за задължителна регистрация по ДДС и други, според дейността на бизнеса;
 • Годишно счетоводно приключване - изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, данъчна декларация, внасяне на дължимия корпоративен данък и други, съгласно спецификата на вашата фирма.
Тук могат да бъдат включени и допълнителни процедури, които да се различават. Те варират, в зависимост от специфичната дейност на фирмата, нейния размер, устройство и други фактори.


Имаме необходимия капацитет да се справим със счетоводството на :

 • физически лица - свободни професии- адвокати, Частни Съдебни Изпълнители, нотариуси, гримьори и др; 
 • туристическа фирма;
 • търговци на едро и дребно;
 • строителна фирма;
 • транспортна фирма;
 • компании за онлайн търговия;
 • фрийлансъри;
 • софтуерни фирми;
 • копирайтъри;
 • дигитални маркетинг агенции;
 •  софтуерни фирми;                                                                                                               
ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА.

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

Искам опознавателна среща