Изготвяме:
  • данъчни декларации съгласно ЗДДФЛ и ЗКПО;
  • годишни статистически форми за НСИ;
  • годишен финансов отчет и приложенията към него;
  • годишни справки за изплатените доходи на физическите лица;