Относно фирмата

Счетоводство на фирма от Бизнес капитал

Работата ни е тясно специализирана в предлагането на счетоводни услуги за малки и средни фирми. Предоставяме данъчно консултиране и свързаните с него процедури по данъчното облагане. Можем да ви бъдем полезни с изготвянето на счетоводна политика на фирма, както и други дейности, свързани със счетоводството на фирмата.
Можем да предоставим абонаментно счетоводно обслужване, включващо комплексен набор от услуги, необходими за водене на счетоводство на малка фирма и средни предприятия.
Утвърдена практика при управление на фирма с малък или среден размер е бизнесът да се ръководи изцяло от собственика на предприятието, който е и неин управител. Пакетът с абонаментно счетоводно обслужване е изгоден вариант да осигурите напълно законосъобразна счетоводна отчетност за фирмата си на достъпна цена.

Какво е абонаментно счетоводно обслужване за малки и средни предприятия?

Абонаментното счетоводно обслужване включва набор от финансово-счетоводни и данъчно-правни процедури, както и спазването на определени срокове и други във връзка с осъществяваната дейност от фирмата. За да бъде цялостният процес ефективен и законосъобразен, е важно да се доверите на добър счетоводител. В общия случай воденето на счетоводство на фирма включва:
  • Текущо счетоводно обслужване - обработка на първични входящи и изходящи счетоводни документи (фактури, платежни нареждани и други), свързани с текущото осчетоводяване на плащания;
  • Месечни финансово-счетоводни операции и данъчно консултиране - обработка и плащане на здравноосигурителни вноски на персонала, ТРЗ, трудови договори, изплащане на данъци, месечно приключване, изготвяне  на счетоводен баланс, проследяване на месечен оборот и други, според дейността на бизнеса;
  • Годишно счетоводно приключване - изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, данъчна декларация, внасяне на дължимия корпоративен данък и други, съгласно спецификата на вашата фирма.
Тук могат да бъдат включени и допълнителни процедури, които да се различават. Те варират, в зависимост от специфичната дейност на фирмата, нейния размер, устройство и други фактори.

Кои фирми имат нужда от счетоводител?

Воденето на фирмено счетоводство представлява важен аспект от дейността на всяка едно предприятие. Независимо дали става въпрос за новорегистрирана фирма, без оглед на правната ѝ форма (ЕООД, ООД, ЕТ и т.н.), типа осъществявана дейност, или размера ѝ, счетоводната отчетност е задължителен елемент.
Счетоводството на фирмата е важно и с оглед осигуряване законността на фирмената дейност и проследяване на паричните ѝ потоци. Спазване на разпоредбите на множество нормативни актове, както и доброто им познаване (ЗДДС, ЗЗО, ЗКПО и редица други) имат определящо значение.
Услугата абонаментно счетоводно обслужване е подходяща за фирми в широк кръг от бизнес сектори и размери.
---
Екипът на “Бизнес капитал” ЕООД е съставен от професионалисти, чиято квалификация покрива целия спектър от знания за качественото водене на счетоводство на фирма (специализирали са със “Счетоводство и контрол”, “Финанси” и други икономически специалности).
Имаме необходимия капацитет да се справим със счетоводството на туристическа фирма, строителна фирма, транспортна фирма, компании за онлайн търговия и много други.
---

Цени на счетоводни услуги за малки фирми

Крайната цена за счетоводно обслужване се формира на база няколко фактора. Тук ще споменем някои от основните сред тях:

Наличие на регистрация по ЗДДС

Този фактор значително повишава работата на счетоводителя. Счетоводството на фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е свързано с по-малко документи и процедури при отчитане. При регистрираните обаче фирмата следва да подава ежемесечна декларация към НАП. Декларацията съдържа данни за реализираните през месеца приходи, съгласно издадените фактури. Дори при липса на месечен оборот, предприятие, което е регистрирано по ЗДДС, е длъжно да подава данни към НАП. Регистрацията по ДДС е задължителна за фирми с годишен оборот над 50 000 лв.

Обем работа, предвид набора от документи за осчетоводяване

Всяка фирма реализира различен документооборот. Колкото по-голям е той, толкова повече финансови документи за обработка ще има счетоводителят. За да бъде изчислена цената за получаваните счетоводни услуги - било то при еднократно плащане или при абонаментно такова, е важно да се запознаем с тези специфики около дейността ви.

Брой осигурени лица и фирмено устройство

Другият важен фактор, който влиза в ценообразуването на счетоводните услуги за вашата фирма, е броят осигурени лица. Всяко осигурено лице е свързано с подготовката на комплект с документи, изисква спазване на срокове и процедури, като внасяне на осигуровки, данъци и други. Те предполагат добро познаване на нормативната уредба, която непрекъснато се променя. Това също влияе върху крайната цена при воденето счетоводство на фирма.

За годишното счетоводно приключване имате нужда от счетоводител

Освен за текущото финансово състояние на организацията, воденето на счетоводство на фирма има за цел да осигури и законовото приключване на финансовата година. Този процес е по-известен като годишно счетоводно приключване. Осъществява се от професионален счетоводител, който е единственото компетентно лице, което може да удостовери с подписа си автентичността на подадените отчетни данни.

Искате да работите с нас - какво е нужно?

“Бизнес капитал” ЕООД предоставя качествено фирмено счетоводство, гарантирайки спазването на нормативно определените срокове, процедури, документална обезпеченост и придвижване на документооборота за осигуряване завършеност на процеса.
За да предложим качествено счетоводно обслужване на клиента, е необходимо да се осигури двустранност на процеса. Това ще рече, че ние като външен онлайн счетоводител следва да имаме достъп до съответните документи и данни за процеси, осъществявани на ниво бизнес единица. За да работим ефективно заедно, е нужно да бъдат спазвани следните принципи:

Да се ръководим от актуалните норми на българското законодателство

Счетоводният процес и дейностите на фирмата-клиент следва да са напълно законни, за да бъде осигурено същото и за счетоводното ѝ отчитане. Недопустими са каквито и да било отклонения от точката на закона, които могат да доведат до подвеждане под отговорност, на която и да е от страните в процеса.

Да бъде осигурен прозрачен и навременен достъп до документооборота на фирмата-клиент

Предаването на счетоводно обслужване от  разстояние е възможно дотолкова, доколкото дейностите го позволяват. Наличието на електронен  подпис и съвременни методи за комуникация правят напълно възможно процесът на работа да се осъществява на принципа онлайн счетоводител. За целите на счетоводното обслужване обаче е важно фирмата-клиент да ни предостави достъп до нужната входяща и изходяща документация и в оригинали.
За това основна отговорност има управителят на фирмата или определено от него длъжностно лице. Те следва да бъдат предоставяни в срок и/или при поискване от наша страна, за да се гарантира спазването на законовите срокове и пълнота на процедурите по осъществяване на текущо счетоводство.

Да бъде осигурено плащането от страна на клиента към нас като изпълнител на услугата

Договорните ни отношения, основани на предлагането на фирмено счетоводство, ясно оказват цените и сроковете, в които следва да бъде направено плащане към счетоводната кантора.
Клиентът получава качествени счетоводни услуги, за които следва да плаща навреме. “Бизнес капитал” ЕООД работи с екип от професионалисти, на които също се заплаща. За да вършим работата си в срок и да минимизираме появата на трудности в работния процес, този фактор е от изключителна важност.

Ефективна комуникация

“Бизнес капитал” ЕООД е на разположение на своите клиенти за получаване на навременна справка, информация и/или изготвяне на документи и други, свързани с предоставяните от нея услуги.
От страна на клиента очакваме същата отзивчивост при нужда от допълнителна информация, набавяне на документи или друг тип дейности, пряко влияещи върху качеството на предлаганата от наша страна услуга.