Искате да работите с нас - какво е нужно?

“Бизнес капитал” ЕООД предоставя качествено фирмено счетоводство, гарантирайки спазването на нормативно определените срокове, процедури, документална обезпеченост и придвижване на документооборота за осигуряване завършеност на процеса.
За да предложим качествено счетоводно обслужване на клиента, е необходимо да се осигури двустранност на процеса. Това ще рече, че ние като външен онлайн счетоводител следва да имаме достъп до съответните документи и данни за процеси, осъществявани на ниво бизнес единица. За да работим ефективно заедно, е нужно да бъдат спазвани следните принципи:

Да се ръководим от актуалните норми на българското законодателство

Счетоводният процес и дейностите на фирмата-клиент следва да са напълно законни, за да бъде осигурено същото и за счетоводното ѝ отчитане. Недопустими са каквито и да било отклонения от точката на закона, които могат да доведат до подвеждане под отговорност, на която и да е от страните в процеса.

Да бъде осигурен прозрачен и навременен достъп до документооборота на фирмата-клиент

Предаването на счетоводно обслужване от  разстояние е възможно дотолкова, доколкото дейностите го позволяват. Наличието на електронен  подпис и съвременни методи за комуникация правят напълно възможно процесът на работа да се осъществява на принципа онлайн счетоводител. За целите на счетоводното обслужване обаче е важно фирмата-клиент да ни предостави достъп до нужната входяща и изходяща документация и в оригинали.
За това основна отговорност има управителят на фирмата или определено от него длъжностно лице. Те следва да бъдат предоставяни в срок и/или при поискване от наша страна, за да се гарантира спазването на законовите срокове и пълнота на процедурите по осъществяване на текущо счетоводство.

Да бъде осигурено плащането от страна на клиента към нас като изпълнител на услугата

Договорните ни отношения, основани на предлагането на фирмено счетоводство, ясно оказват цените и сроковете, в които следва да бъде направено плащане към счетоводната кантора.
Клиентът получава качествени счетоводни услуги, за които следва да плаща навреме. “Бизнес капитал” ЕООД работи с екип от професионалисти, на които също се заплаща. За да вършим работата си в срок и да минимизираме появата на трудности в работния процес, този фактор е от изключителна важност.

Ефективна комуникация

“Бизнес капитал” ЕООД е на разположение на своите клиенти за получаване на навременна справка, информация и/или изготвяне на документи и други, свързани с предоставяните от нея услуги.
От страна на клиента очакваме същата отзивчивост при нужда от допълнителна информация, набавяне на документи или друг тип дейности, пряко влияещи върху качеството на предлаганата от наша страна услуга.    ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА

 

         Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
    ще поговорим за възможните решения.

 

 Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

 

    Искам опознавателна среща