Дружествата, които не са извършвали стопанска дейност през предходната година не публикуват годишен финансов отчет. Определението  за предприятия, които през отчетния период не са осъществявали дейност, е дадено в § 1, т.30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, и трябва да отговарят едновремонно на четирите условия:

  1. През отчетния период да не са извършвали сделки по реда на чл.1, ал.1 от Търговския закон;
  2. През отчетния период  да не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
  3. Да не са осъществявавали дейност, свързана с инвестиции, приозводство и/или продажба;
  4. Да не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби;
Подобни дружества  са освободени от публикуване на годишен финансов отчет, но това обаче не освобождава предприятието да изготви своя годишен финансов отчет по реда на чл.27 от Закона за счетоводството. Напълно е възможно то да има балансови пера, без да е осъществявало сделки и да е реализирало приходи и разходи през отчетната година.
  • Предприятията, подават еднакратно за първия отчеттен период , в който не са осъщесвявали дейност Декларация по чл.38 , ал.9 от Закона за счетоводството. Декларацията се придружава със Заявление  Г3 и се подават в търговския регистър и регистъра на юридечиските лица с нестопанска цел в срок до 30.06.2022 г.;
 
  • Предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството или приходите и разходите са под 500 лева , и нямат задължение за подаване на ГОД, могат да подадат в НСИ декларация ( Приложение №11), с която се декларират икономическа неактивност за 2021 година в срок до 30.06.2022 г.;
 
  • ЕТ не подава декларация по чл.38, ал.9 от ЗС, че не са осъществявали дейност;