Воденето на фирмено счетоводство представлява важен аспект от дейността на всяка едно предприятие. Независимо дали става въпрос за новорегистрирана фирма, без оглед на правната ѝ форма (ЕООД, ООД, ЕТ и т.н.) или свободни професии – адвокати, частни съдебни изпълнители, фрийлансъри и др., типа осъществявана дейност, или размера ѝ, счетоводната отчетност е задължителен елемент.

Счетоводството на фирмата е важно и с оглед осигуряване законността на фирмената дейност и проследяване на паричните ѝ потоци. Спазване на разпоредбите на множество нормативни актове, както и доброто им познаване (ЗДДС, ДОПК, ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО, КТ и редица други) имат определящо значение.

Услугата абонаментно счетоводно обслужване е подходяща за фирми в широк кръг от бизнес сектори и размери.

Какво е абонаментно счетоводно обслужване за малки и средни предприятия?

Абонаментното счетоводно обслужване включва набор от финансово-счетоводни и данъчно-правни процедури, както и спазването на определени срокове и други във връзка с осъществяваната дейност от фирмата. За да бъде цялостният процес ефективен и законосъобразен, е важно да се доверите на добър счетоводител. В общия случай воденето на счетоводство на фирма включва:
  • Текущо счетоводно обслужване - обработка на първични входящи и изходящи счетоводни документи (фактури, отчет продажби, приходни и разходни касови ордери, платежни нареждани и други), свързани с текущото осчетоводяване на плащания;
  • Месечни финансово-счетоводни операции и данъчно консултиране - обработка и плащане на здравноосигурителни вноски на персонала, ТРЗ, трудови договори, начисляване и изплащане на данъци, месечно приключване, изготвяне  на оборотна ведомост, проследяване на месечен оборот и други, според дейността на бизнеса;
  • Годишно счетоводно приключване - изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, данъчна декларация, внасяне на дължимия корпоративен данък и други, съгласно спецификата на вашата фирма.
Тук могат да бъдат включени и допълнителни процедури, които да се различават. Те варират, в зависимост от специфичната дейност на фирмата, нейния размер, устройство и други фактори.

Цени на счетоводни услуги за малки фирми

Крайната цена за счетоводно обслужване се формира на база няколко фактора. Тук ще споменем някои от основните сред тях:

Наличие на регистрация по ЗДДС

Този фактор значително повишава работата на счетоводителя. Счетоводството на фирма, нерегистрирана по ЗДДС, е свързано с по-малко документи и процедури при отчитане. При регистрираните обаче фирмата следва да подава ежемесечна декларация към НАП. Декларацията съдържа данни за реализираните през месеца приходи и извършените разходи, съгласно издадените фактури. Дори при липса на месечен оборот, предприятие, което е регистрирано по ЗДДС, е длъжно да подава данни към НАП. Регистрацията по ДДС е задължителна за фирми с годишен оборот над 50 000 лв.

Обем работа, предвид набора от документи за осчетоводяване

Всяка фирма реализира различен документооборот. Колкото по-голям е той, толкова повече финансови документи за обработка ще има счетоводителят. За да бъде изчислена цената за получаваните счетоводни услуги - било то при еднократно плащане или при абонаментно такова, е важно да се запознаем с тези специфики около дейността ви.

Брой осигурени лица и фирмено устройство

Другият важен фактор, който влиза в ценообразуването на счетоводните услуги за вашата фирма, е броят осигурени лица. Всяко осигурено лице е свързано с подготовката на комплект с документи, изисква спазване на срокове и процедури, като внасяне на осигуровки, данъци и други. Те предполагат добро познаване на нормативната уредба, която непрекъснато се променя. Това също влияе върху крайната цена при воденето счетоводство на фирма.

За годишното счетоводно приключване имате нужда от счетоводител

Освен за текущото финансово състояние на организацията, воденето на счетоводство на фирма има за цел да осигури и законовото приключване на финансовата година. Този процес е по-известен като годишно счетоводно приключване. Осъществява се от професионален счетоводител, който е единственото компетентно лице, което може да удостовери с подписа си автентичността на подадените отчетни данни.