Темата за стимулиране на персонала, е актуална за всеки бранш и всеки работодател се чуди какви допълнителни механизми да използва. Това което може да приложи е авансовото ползване на данъчните облекчения за деца, чрез работодателя.

През месец Юли 2022 беше увеличен размера на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които ще се прилагат само за доходите придобити през 2022 година. На годишна база за:
 • едно ненавършило пълнолетие дете – 6 000 лв /сума за получаване до 600 лв/;
 • две ненавършили пълнолетие деца – 12 000 лв /сума за получаване до 1200 лв/;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – 18 000 лв /сума за получаване 1800 лв/;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 12 000 лв месечно /сума за получаване 1200 лв/
Конкретният размер на облекчението зависи от броя на децата и се приспада от сумата от годишните данъчни основи за данък върху общият доход /основата, върху която се начислява данък/ по чл.17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

Начини на ползване на данъчните облекчения

Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона  и описани по-долу в статията, могат да ползват облекченията по два начина:
 • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица, при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца / по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ Образец 2005/ и за деца с увреждания /чл.22г, ал.7 от ЗДДФЛ Образец 2006/. 
 • С подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна деклараци.
Данъчно облекчение за деца, чрез работодателя

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат да се ползват, чрез работодателя:
 • чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, т. нар. авансово ползване на данъчно облекчение
            или
 • чрез ползване на облекченията при годишно облагане на доходите от трудови правоотношения при работодателите, които към 31 декември 2022 г. са работодатели по основно трудово правоотношение. Работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2022 г трябва да предостави на работодателя:
 1. декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ / Образец 2005/ и/или
 2. декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл.22 г, ал.7 от ЗДДФЛ /Образец 2006/, както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.
 3. Писмена декларарция, че към момента на подаването `и пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна деклараци. За улеснение на служителя/работника, вместо допълнителна декларация, трябва да отбележи в Част I на ред 6 на декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация, защото ако това не е така, няма право да ползва облекченията.
Какво означава това, авансово ползване на данъчно облекчение за деца ?

За първи път се дава възможност това данъчно облекчение да се ползва авансово през годината.
Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари-юни за:
 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв месечно или 3 000 лв до юни;
 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно или 6 000 лв до юни;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно или 9 000 лв до юни;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв месечно или 6 000 лв до юни;
За да не се обърква човек, кое от къде се приспада и какво се възстановява,  към заплатата за месец юли, ползвайки данъчното облекчение за деца, чрез работодателя родителите  могат да получат допълнително следните суми към заплата за юли за:
 • едно ненавършило пълнолетие дете – 300 лв;
 • две ненавършили пълнолетие деца – 600 лв ;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – 900 лв;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 600 лв;
Месечната данъчна основа за месец октомври се намалява със сбора от сумите за месеците юли-септември:
 • едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв месечно или 1500 лв за тримесечието;
 • две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно или 3 000 лв за тримесечието;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно или 4 500 лв за тримесечието;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв месечно или 3 000 лв за тримесечието;
Това означава, към октомврийската заплата родителите могат да получат допълнително следните суми за:
 • едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв;
 • две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв ;
 • три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв;
 • дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв;
 
За месеците октомври-декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл.49 от ЗДДФЛ
Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:
 1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл.22в и 22г от ЗДДФЛ;
 2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;
 3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател;
 
На какви условия трябва да отговаря работника/служителят за да ползва данъчните облекчения за деца ?
 1. Данъчните облекчения се ползват на първо място за доходите, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа / т.нар. ДОД/, това са доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наеми, продажба на имущество, други източници и след това от годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
 
 1. По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител /приемен родител, близък или роднина/. Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишната данъчна основа на единия родител, разликата да се ползва от другия родител /другия приемен родител, близък или роднина/, като подаде годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2022. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родител, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата;
 
 1. Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Преди да предоставят необходимите документи за получаване на данъчно облекчене, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка със своя ПИК-код издаден от НАП. Ако имат задължения , следва да ги погасят, за да се възползват  от данъчната отстъпка. Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина родителите да не получат данъчното облекчение;
 
 1. Могат да ползват данъчни облекчения местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава –членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението  за Европейско икономическо пространство /ЕИК/, ако към 31 декември 2022 г. е:
 • Родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • Настойник или попечител- при учредено настойничество или попечителство, или
 • Член на семействата на роднини или близки-при настаняване на детето при роднини или близки, по смисъл на Закона за закрила на детето, за срок не по-кратък от 6 месеца, или
 • Приемен родител – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство, по смисъл на Закона за закрила на детето.
 1. Към 31 декември 2022 детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да:
 • е местно лице на държава-членка на ЕС, или на друга държава-страна по ЕИП;
 
 • не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2022 г;
 
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лищени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца;

 
Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно – за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единият родител да ползва облекчението за дете, аз другия за дете с увреждания.
Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани по-горе.

Кой не може да ползва данъчни облекчения за деца ?
Родители, които през цялата 2022 година са по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител. Самоосигуряващи се лица и лицата получаващи възнаграждения за положен личен труд в дружеството, независимо че за изплатеният доход се начислява данък.

Какво печели и какво губи работодателя ?
Сумата на данъчното облекчение за деца, която се възстановавя на работникът/служителя във ведомостта за заплати, се приспада от общото задължение за данък върху общия доход на фирмата, т.е. каквото възстановява работодателят, същата сума приспада от задължението си за ДОД към НАП.
 Чрез авансовото ползване на съответното данъчно облекчение, тежестта на работодателя намалява, защото сумата се разсрочва три пъти през годината, а не веднъж на годишна база. Например, родител с две непълнолетни лица, при ползване на данъчно облекчение в края на годината, ако служителят отговаря на всички описани по-горе условия , работодателят трябва да му възстанови сума в общ размер до 1200 лв.  При авансово ползване на данъчното облекчение за юли приспада 600 лв, за октомври – 300 лв, за годишното преизчисляване – 300 лв. По този начин не се натоварва работодателя с по-големи суми за изплащане, респективно приспадане от общия размер на ДОД за следващите месеци.

Да не забравяме, че данъчните облекчения имат за цел подпомагане и всеки служител би оценил, че ще получи един финансов стимул в началото на учебната година, което неминуемо се отразява на семейният бюджет.