Абонаменти

Абонаментно счетоводно обслужване на фирма от Бизнес Капитал

Можем да предоставим абонаментно счетоводно обслужване, включващо комплексен набор от услуги, необходими за водене на счетоводство на малка фирма и средни предприятия.
Пакетът с абонаментно счетоводно обслужване е изгоден вариант да осигурите напълно законосъобразна счетоводна отчетност за фирмата си на достъпна цена.

Какво е абонаментно счетоводно обслужване за малки и средни предприятия?

Абонаментното счетоводно обслужване включва набор от финансово-счетоводни и данъчно-правни процедури, както и спазването на определени срокове и други във връзка с осъществяваната дейност от фирмата. За да бъде цялостният процес ефективен и законосъобразен, е важно да се доверите на добър счетоводител. Бизнес Капитал предлага абонаментно счетоводно обслужване с избор между три пакета за обслужване на фирми.
Абонаментното счетоводно обслужване предоставя на фирмата ви достъп до набор от услуги, които получавате ежемесечно срещу заплащане на определена месечна такса. Този тип услуги се заплащат по тарифа, съобразена с предмета на дейност на фирмата ви, обема от стопански операции, които следва да бъдат изпълнявани и т.н.

Всеки пакет за счетоводство на фирма включва:

 • Изготвянето на счетоводна политика на фирмата;

 • Текущо счетоводно обслужване - обработка на първични  входящи и изходящи счетоводни документи (фактури, приходни касови ордери, разходни касови ордери, пътни листи, командировъчни, платежни нареждания и други) и отразяването на стопанските операции ,съгласно действащите Национални счетоводни стандарти и Международни счетоводни стандарти;

 • Месечни финансово-счетоводни операции и данъчно консултиране- анализ на разчетите с контрагенти - доставчици и клиенти, складови наличности, парични средства, приходи и разходи на фирмата;

 • Изготвяне и представяне на ежемесечните дневници и справка-декларации по ЗДДС, VIES, Интрастат, 
 • Изплащане на осигуровки и подаване на необходимите справки към НОИ, администриране на работни заплати и осъществяване на преводи към служители и контрагенти
 • Проследяване на месечен оборот за задължителна регистрация по ДДС и други, според дейността на бизнеса;

 • Годишно счетоводно приключване - изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, данъчна декларация, внасяне на дължимия корпоративен данък и други, съгласно спецификата на вашата фирма.

Тук могат да бъдат включени и допълнителни процедури, които да се различават. Те варират, в зависимост от специфичната дейност на фирмата, нейния размер, устройство и други фактори.
 

ПЪЛЕН ПАКЕТ
допълнително се включва

 • Консултации до 12 часа на месец;
 • Постоянна подкрепа по e-mail и телефон;
 • Представителство и защита при насрешни проверки и ревизии;
 • Изготвяне на договори и споразумения, спрямо нуждите и дейността на клиента;

ЗАЯВЕТЕ ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА !

ОСНОВЕН ПАКЕТ 
допълнително се включва

 • Консултации до 8 часа на месец;
 • Постоянна подкрепа по e-mail;
 • Подготовка на документи за проверки и ревизии, без представителство пред институции;

СТАРТИРАЩИ ФИРМИ
този пакет е до първите 6 месеца от започване на бизнеса,
след това се избира пълен или основен пакет
допълнително се включва

 • Консултации до 4 часа на месец;
 • Постоянна подкрепа по e-mail;

Бизнес капитал може да ви предложи абонаментно счетоводно обслужване и/или изпълнение на еднократни услуги, свързани с дейността ви.
При получаване на еднократни счетоводни услуги всяка от тях се заплаща отделно по определена от Бизнес капитал цена.

Който и от двата типа счетоводно обслужване да изберете, нуждата от добър счетоводител е неизменна, за да си гарантирате ефективност и законосъобразност на процеса.

 
ЗАЯВЕТЕ БЕЗПЛАТНА ОПОЗНАВАТЕЛНА СРЕЩА.

Тази среща е напълно безплатна за вас, на нея ще се запозная с вашата фирма и
ще поговорим за възможните решения

Само натиснете бутона и попълнете регистрационна форма.

Искам опознавателна среща